e-podpis w szkołach i przedszkolach

imagesCA14VPB1Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 Dz.U.z dnia 23 lipca nr 116.poz.977 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, podpis elektroniczny staje się coraz bardziej powszechny. Dzięki rozporządzeniu podpis elektroniczny znajduje swoje zastosowanie w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych.

Zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu ma na celu:

  • przekazanie danych z zaszyfrowaną kopią dokumentu która zostanie opatrzona podpisem elektronicznym dyrektora szkoły przedszkola lub placówki dla organów lub podmiotów uprawnionych
  • sprawdzenie integralności danych stanowiących dziennik elektroniczny
  • ochronę oraz zabezpieczenie informacji stanowiących dziennik elektroniczny przed utratą zniszczeniem lub uszkodzeniem.