Jak przesłać dane do GIIF

podpis_giif2Ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł z dniem 1 lipca 2004 roku nakłada na wiele jednostek obowiązek comiesięcznego przesyłania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) raportów dotyczących zrealizowanych transakcji powyżej 15 tys. euro. GIIF jest specjalnie powołany przez tę ustawę organem gromadzącym i analizującym dane o podejrzanych transakcjach finansowych.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) wdrożył system informatyczny umożliwiający instytucjom elektroniczne przesyłanie danych do GIIF (www.mf.gov.pl). Przesyłane dane muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, który z mocy ustawy o podpisie elektronicznym jest równoważny podpisom własnoręcznym. Tym samym bezpieczny podpis elektroniczny znalazł kolejne praktyczne zastosowanie.
Obowiązek przesyłania do GIIF informacji o transakcjach, których wartość przekracza 15 tys. euro lub takich, co do których okoliczności wskazują, że środki służące do jej przeprowadzenia mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł dotyczy wielu tzw. instytucji obowiązanych. Należą do nich m.in.:

 • banki,
 • domy maklerskie,
 • podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach,
 • zakłady ubezpieczeń,
 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
 • pośrednicy ubezpieczeniowi,
 • fundusze inwestycyjne,
 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
 • przedsiębiorstwa leasingowe i factoringowe,
 • kantory,
 • notariusze,
 • domy aukcyjne,
 • antykwariaty, lombardy, komisy, fundacje.

Niektóre jednostki zostały zobowiązane do przesyłania danych do GIIF, tylko wtedy, gdy okoliczności dokonania transakcji wskazują, że środki służące do jej przeprowadzenia mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Powinny one rejestrować takie transakcje bez względu na ich wartość i charakter.

Obowiązkiem tym objęci są: adwokaci wykonujący zawód, biegli rewidenci wykonujący zawód, doradcy podatkowi wykonujący zawód, instytucje pieniądza elektronicznego, oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego oraz agentów rozliczeniowych, prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. Nr 169, poz.1385), prawnicy zagraniczni świadczący pomoc prawną poza stosunkiem pracy, przedsiębiorcy pośredniczący w obrocie nieruchomościami, radcowie prawni wykonujący zawód poza stosunkiem pracy.

GIIF uruchomił stronę internetową, która pozwala instytucjom obowiązanym dokonać drogą elektroniczną wszelkich formalności związanych z przesłaniem danych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Do przesyłania raportów do GIIF, niezbędny jest zestaw do składania bezpiecznych podpisów elektronicznych. W skład takiego zestawu powinny wchodzić następujące elementy:

 • certyfikat kwalifikowany,
 • karta kryptograficzna,
 • czytnik kart kryptograficznych.