Jak wysłać deklarację CIT przez internet ?

CIT

 

Aby wysyłać deklaracje CIT poprzez internet należy:

 

 

 • zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej (na formularzu UPL-1)
 • Przygotować komputer do wysyłania dokumentów elektronicznych
 • Wejść na stronę www.e-deklaracje.gov.pl i wybrać odpowiedni formularz CIT
 • Wypełnić formularz
 • Podpisać formularz kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 • Pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Wymagania sprzętowo-techniczne:

 • Komputer z Windows (2000, XP lub Vista) i dostęp do internetu
 • Kwalifikowany podpis elektronicznym (z czytnikiem kart)
 • Adobe Reader w wersji 8.1.2 lub wyższa (darmowy program)
 • Wtyczka do programu Adobe Reader (pobrana ze strony www.e-deklaracje.gov.pl)
 • Formularze interaktywne (pobrane ze strony www.e-deklaracje.gov.pl)

Firma Informatyczna ELPRO-Bis pomoże Państwu w przygotowaniu się do wysyłania deklaracji VAT poprzez internet.

Poniżej lista deklaracji CIT, które można przesyłać przez internet:

CIT-6AR Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-6R Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-8 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z załącznikami
CIT-8A Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8B Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych – za rok podatkowy
CIT-9R Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców
CIT-10R Deklaracja o wysokości pobieranego zryczałtownego podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych nie mających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
CIT-11R Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dewidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowane na cele inne niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
CIT-D Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach
CIT-ST Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
IFT-2 Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [Information on revenue (income) derived by legal persons having no seat or board of managment on the territory of Republic of Poland]
IFT-2R Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [Information on revenue (income) derived by legal persons having no seat or board of managment on the territory of Republic of Poland]