Podpis elektroniczny dla geodetów

Podpis CERTUM dla geodetówRozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nakładają na kierowników prac geodezyjnych obowiązek sporządzenia operatu technicznego w formie cyfrowej – jako dokumentu w formacie PDF oraz podpisania go z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Po sporządzeniu i podpisaniu, operat techniczny jest przekazywany do powiatowych lub miejskich ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Operaty techniczne tylko w wersji cyfrowej
Dotychczasowe przepisy prawa nie ograniczały możliwości przesyłania operatów technicznych w postaci elektronicznej, natomiast nowelizacja zakłada wprowadzenie wersji cyfrowej jako wyłącznie obowiązującej. Przepisy przejściowe stanowią jednak, że dla prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r. dopuszcza się sporządzanie operatów technicznych w wersji papierowej, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Firma Informatyczna ELPRO-Bis Sp. z o. o. przygotowała dla geodetów ofertę specjalna na kwalifikowane podpisy elektroniczne. Dostarczamy podpisy fizyczne na USB: w wersji STANDARD lub MINI, jak i wirtualne SimplySign. Na dwa lata lub na trzy lata.